Новини
Публично обсъждане на План за интегрирано развитие на община Ловеч - ПИРО 2021- 2027 15.03.2021

В стремежа ни да информираме гражданите от селата в Деветашкото плато за работата на общините, в УС разгледахме предложението за ПИРО - Ловеч и на 12.03.2021 г. внесохме следното предложение за разглеждане по време на публичното обсъждане на 15.3.2021 г.

На вниманието на

Г-жа Корнелия Маринова,Кмет на община Ловеч

Г-жа Даниела Цанова,Секретар на община Ловеч и Ръководител на Работната група за разработване на ПИРО

Уважаема госпожо Маринова, Уважаема госпожо Цанова,

Както знаете, сдружение „Деветашко плато“ работи вече 12 години за оживяване и развитие на района на Деветашкото плато. В нашето сдружение членуват над 100 души, активни граждани от района, представители на местния бизнес, жители на малките населени места.

Сдружението обхваща девет села в границите на 3 общини - Летница, Ловеч и Севлиево, с които от самото начало си партнираме в името на устойчивото подобряване на условията за живот и туризъм в селата. Това включва и селата от община Ловеч - Брестово, Деветаки, Къкрина и Тепава. В този смисъл, за нас е важно при разработването на планове и стратегии в трите общини да се включват становища и предложения, които произтичат от практическата ни работа, както и от познаването на хората, предизвикателствата и потенциала на Деветашкото плато и селата в него.

Във връзка с разработването и приемането на План за интегрирано развитие на община Ловеч за периода 2021 - 2027 година и обявената процедура на обществена консултация, ви представяме нашите предложения, одобрени от Управителния съвет на сдружение „Деветашко плато“.

1. Към Стратегическа цел 3:

1.1. „Разработване и изпълнение на Стратегия за устойчиво развитие на Деветашкото плато и селата в него като популярна и природосъобразна туристическа дестинация. Стратегията да бъде съвместна за трите общини, в чиито граници е разположено Деветашкото плато - Летница, Ловеч и Севлиево“;

1.2. Създаване на публична база данни - статистика за проследяване на тенденциите в развитието на туризма в община Ловеч (информация за брой посетители и туристи и техен профил, брой места за хранене и настаняване, леглова база, туристическа такса и билети от обекти и др.) с цел подобряване на обслужването, разширяване на предлаганите услуги/ атракции и т.н.

2. Към Мярка 8.1. да се добави следната дейност: „Изграждане, поддръжка и популяризиране на междуобщински еко-маршрути в района на Деветашкото плато: Брестово - Агатово и Деветаки - Кърпачево“

3. Към Мярка 8.4. да се добавят следните събития:

3.1. Нощ на прилепите - през месец октомври (като част от световната ежегодна инициатива със същото заглавие);

3.2. Фолклорен събор „Девет песни от извора“, организиран ежегодно на 06.09. на ротационен принцип в селата в Деветашкото плато;

3.3. Национално състезание по ориентиране за купата на Деветашкото плато - част от календара на Националната федерация по ориентиране, провеждано през май/юни всяка година в различни картирани територии (землища и населени места) на Деветашкото плато

4. Към Мярка 9.1. да се добави: „Обследване и анализ на възможността за ремонт и консервация на храма „Свети Пророк Илия“ в село Деветаки

5. Освен това, поради пандемичната обстановка предлагаме общественото обсъждане на плана да се проведе онлайн, за да може желаещите граждани да се включат без опасност за тяхното здраве.

Нашето сдружение се ангажира да вложи усилия и ресурси, както и да мобилизира жителите на селата, доброволци и гости от цялата страна в изпълнението на предложените мерки, както и да участва активно в изпълнението, наблюдението и оценката на ПИРО.

С уважение: Ива Таралежкова, Председател на УС на сдружение "Деветашко плато"

Информацията е в рамките на Проект „Активни граждани в селата“, който се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел е повишаване на гражданската активност и обществената осведоменост и привличане на широк кръг граждани и доброволци в процеса на развитие и оживяване на 13 български села и 4 общини.

Нашите партньори
ДОБРЕ ДОШЛИ В НОВИЯ САЙТ
НА СДРУЖЕНИЕ „ДЕВЕТАШКО ПЛАТО”!
За любители на природните творения;
За онези, които търсят различното;
Които бягат от злободневното и масовото;

За жителите, гостите и приятелите на Деветашкото плато и десетте села: Агатово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево, Тепава и Чавдарци – надяваме се тук да намерите по нещо интересно и предизвикателно за всеки вкус.

Надяваме се и да обикнете този район още повече!