Събития
Информационна среща по проект 25.11.2019
 

На 19 и 20 декември 2019 г. в зала 109 на дом Преслав в Ловеч ще се проведе Информационна среща по проекта "Активни граждани в селата", изпълняван от сдружение Деветашкот плато.

 

 

„Активни граждани в селата“ – или как сдружение „Деветашко плато” повишава гражданската информираност и активност в четири български общини.

Ние в сдружение „Деветашко плато” вярваме, че активни граждани има и в селата. Въпреки факта, че са отдалечени от общинските центрове, въпреки затруднения им достъп до здравни, образователни и социални услуги, българските села все още са живи и в тях има богат културен, обществен и най-вече, човешки потенциал. Хората там също имат идеи и предложения за това как животът в тяхното село да се подобри; те често знаят повече за традициите, природата и бита на района отколкото експерти и държавни служители. Те имат какво да кажат, имат какво да дадат. Трябва само да се намерят верните пътища, връзките, които да подпомагат тяхното включване. Демокрацията е в правото да изразиш своето мнение, но и правото то да бъде чуто. За да бъдат активни, хората се нуждаят от информация как да го изкажат и от добронамерени местни власти от отсрещната страна, които да го чуят. Нужни са целенасочени усилия и общностно мислене, за да се превъзмогнат информаци-онните заблуди, липсата на точни и актуални новини и събития, отчуждеността, слуховете и недоверието, породени от тях. Сдружение „Деветашко плато” се заема с тази нелека задача в рамките на новия ни проект „Активни граждани в селата”, който ще се осъществява в партньорство с 2 организации – „младото” сдружение „Зелениград“ – с. Осмар, община Велики Преслав, и норвежката организация Фрилюфтсроденес Ландсфербунд, която има богат опит в подготовка и изпълнение на местни и национални проекти за развитие на общностите и работа с доброволци. Целта на проекта е повишаване нивото на осведоменост и активност на местните общности в 13 села: Агатово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево и Тепава, Осмар, Хан Крум, Троица и Драгичево. Те са разположени в 4 български общини – Летница, Ловеч, Севлиево и Велики Преслав и резултатите ще допринесат за подобряване на механизмите за гражданско участие във всички населени места в тези общини. Дейностите по проекта включват: - Обучение на 12 обучители, представители на местните общности, които след завърш-ване на обучението на свой ред ще провеждат обучения в селата. Обучението, водено от норвежките партньори, ще обхване интересни и актуални теми: Демократични граждански права и възможности за участие; Работещи механизми за гражданско участие в България и Норвегия; Подобряване на взаимодействието на местните власти и хората от малките населени места. - Организиране на информационна кампания за повишаване на гражданската активност и мотивация за участие на хората от селата в обществения живот, осигуряване на достатъчно информация за решенията на Общинските съвети. Ще изградим инфо-точки във всяко село и ще подготвяме актуална информация и тримесечни бюлетини. Планираме и провеждане на срещи-разговори с популярни, обичани личности, които да дадат повече самочувствие на хората в селата и да стимулират гражданската им активност. - Организиране и провеждане на обществени обсъждания в селата по теми, свързани с развитието на общината и на самите населени места. Идеите на местните общности ще бъдат насочени за включване в плановете на общините, а някои от тях, които не изискват сериозен финансов ресурс, ще бъдат реализирани веднага. - На базата на научените и приложени подходи за взаимодействие, ще се изработят препоръки, отправени към местни и национални институции. Целта е да мотивираме местните общности за участие в обществени обсъждания и консултации, и да насърчим общините да подобрят механизмите си за включване. - Проучване на работещи практики и модели в Норвегия за ангажиране на местните общности и доброволци за участие в проекти за местно развитие. Норвегия е страна, от която можем да вземем много добри идеи и подходи, които да адаптираме и при-ложим в България. Ще бъде изградена платформа за обявяване на инициативи и каузи в селата в двата района и ще бъдат проведени две кампании за набиране на доброволци – в Деветашкото плато и в района на „Зелениград“. Тези доброволци заедно с местните общности и четирите общини ще реализират част от идеите, предложени по време на обществените обсъждания. Всички дейности по проекта са отворени за участие както за членовете на двете сдруже-ния, така и за всички жители на селата и на четирите общини, които искат да знаят пове-че и да се включват по-активно в живота на техните населени места.

Сдружение „Деветашко плато“ и партньорите ще осигурят и собствен финансов и нефинансов принос за изпълнението на проекта. Проектът е с продължителност 32 месеца, началото е през ноември 2019 г. и планираме да приключи до края на месец юни 2022 г. Очакваме тези няколко последователни стъпки да доведат до повишаване на гражданската активност в малките населени места и подобряване на взаимодействието с общините. Когато гласът ти се чува, си по-склонен да се включиш и в реализацията на идеята. Това води към повече общностно мислене и действие и по-високо доверие в управлението.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП: www.activecitizensfund.bg

Нашите партньори
ДОБРЕ ДОШЛИ В НОВИЯ САЙТ
НА СДРУЖЕНИЕ „ДЕВЕТАШКО ПЛАТО”!
За любители на природните творения;
За онези, които търсят различното;
Които бягат от злободневното и масовото;

За жителите, гостите и приятелите на Деветашкото плато и десетте села: Агатово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево, Тепава и Чавдарци – надяваме се тук да намерите по нещо интересно и предизвикателно за всеки вкус.

Надяваме се и да обикнете този район още повече!